Статут Варварівського ДНЗ

Затверджено:

Рішення сесії VІІ скликання

Варварівської сільської ради

від 16.01.2017 року № 148-21/VII

______________ В.М.Чепурний

 

 

С  Т  А  Т  У  Т

                КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ     

“ВАРВАРІВСЬКИЙ  ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД “ЛАСТІВКА”  (ЯСЛА-САДОК)”

ВАРВАРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЮР'ЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 (нова редакція)

Ідентифікаційний код  38081505

2017

  І.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

    1.1.  Повне найменування дошкільного навчального закладу:   КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ВАРВАРІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  “ЛАСТІВКА” (ЯСЛА-САДОК)” ВАРВАРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЮР’ЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ( далі – Заклад) знаходиться у комунальній власності територіальної громади в особі Варварівської сільської ради Юр’ївського району Дніпропетровської області згідно рішення Варварівської сільської ради від 11.01.2017 року № 135-20/VII.

        1.2. Засновником Закладу є територіальна громада в особі Варварівської сільської ради Юр’ївського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ - 04338894 с. Варварівка, вул. Миру, 16, Юр’ївського району Дніпропетровської області ),  (далі  - Засновник).

Заклад є бюджетний, неприбутковий, заснований на спільній власності територіальної громади  в особі Варварівської сільської ради Юр’ївського району Дніпропетровської області.

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

         1.3. Заклад є правонаступником майнових та юридичних прав і обов’язків комунального закладу “Варварівський дошкільний навчальний заклад “Ластівка” (ясла-садок)” Юр’ївської   районної ради Дніпропетровської області.

         1.4. Найменування навчального закладу.

Навчальний заклад може використовувати, як повну, так і скорочену назви:

- повна назва - КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ВАРВАРІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  “ЛАСТІВКА” (ЯСЛА-САДОК)” ВАРВАРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ ЮР’ЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- скорочена назва - ВАРВАРІВСЬКИЙ ДНЗ

         1.5. Юридична адреса навчального закладу: 51325,  Дніпропетровська область, Юр’ївський район, с. Варварівка,  вул. Чкалова, 36.

          1.6. Заклад утворений та зареєстрований у порядку, визначеному Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305.

         1.7. Варварівський дошкільний навчальний заклад “Ластівка” (ясла-садок) Варварівської сільської ради Юр’ївського району Дніпропетровської області в своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-ВР), Законами України “Про освіту” (1060-12), “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, рішеннями Варварівської сільської ради, розпорядженнями сільського голови Варварівської сільської ради, рішеннями, розпорядчими актами виконавчих органів, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

          1.8. Дошкільний заклад є юридичною особою. Має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

 Права та обов'язки юридичної особи навчальний заклад набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

           1.9. Головним розпорядником коштів закладу є Засновник.

         Навчальний заклад перебуває в управлінні Варварівської сільської ради в частині управління майном та соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Варварівської сільської ради в частині управління навчально-виховним процесом.

          1.10. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичного, розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.11. Головними завданнями дошкільного закладу є:

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

 1.12. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої  законодавством України, та власним статутом.

1.13. Дошкільний заклад несе відповідальність перед Засновником, особою, суспільством і державою за:

- задоволення потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;

- забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

- створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, режиму роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання;

- формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;

- збереження та зміцнення здоров’я, розумовий, психологічний і фізичний розвиток дітей;

- здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодію з сім’єю;

- поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

-  дотримання  фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

         1.14. Дошкільний   заклад має право:

          проходити в установленому порядку державну атестацію;

          визначати  форми, методи і засоби організації  навчально-виховного  процесу за погодженням із власником (засновником);

          визначати варіативну частину робочого навчального плану;

          в   установленому  порядку  розробляти   і   впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

         спільно  з  вищими  навчальними  закладами,  науково-дослідними

інститутами     та     центрами     проводити     науково-дослідну, експериментальну,  пошукову роботу, що не суперечить  законодавству

України;

         використовувати   різні   форми  морального   і   матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

        отримувати  кошти і матеріальні цінності від Засновника, органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

        залишати  у  своєму  розпорядженні  і   використовувати  власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

        розвивати  власну  соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих,  лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.                               

          1.15. У  дошкільному закладі   створюються та функціонують методичне об’єднання  вихователів, творча група.  

          1.16. Взаємовідносини між дошкільним закладом і юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

  1.17. Реорганізація і ліквідація дошкільного навчального закладу здійснюється за рішенням сесії Варварівської сільської ради Юр’ївського району Дніпропетровської області.

 

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

    2.1. Заклад розрахований на 99 місць.    2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільному навчальному закладі з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.              2.3. Наповнюваність груп у дошкільному навчальному закладі становить:                - для дітей віком до одного року – до 10 осіб;                - для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;                - для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;                - різновікові – до 15 осіб;                - в оздоровчий період – до 15 осіб.         Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі залежно від демографічної ситуації.

2.4. У дошкільному закладі функціонують групи: загального розвитку.

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільного навчального закладу можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для розвитку дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку.

Рішення про створення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі комунальної форми власності приймається Засновником. 2.5. Дошкільний заклад має групи з: денним режимом перебування дітей.

 2.6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, документи для встановлення пільг батьківської плати за харчування дітей.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

        2.7. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

        2.8. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

        2.9. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

         за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

         на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу дошкільного навчального закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини;

        у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

      Батькам або особам, які їх замінюють, керівник Закладу повідомляє письмово про відрахування дитини з дошкільного закладу за 10 календарних днів.

2.10. Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником закладу на загальних підставах. Батьки або особи, які їх заміняють, подають заяву на зарахування їх дітей керівнику дошкільного закладу.

2.11. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї, в якій діти не відвідують дошкільний заклад, з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку та надання консультативної допомоги сім’ї.

 

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

   3.1. Дошкільний заклад працює за: п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.        Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.   3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:          Початок роботи о 7.00 годині.          Закінчення роботи закладу о 17.30 годині.

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У                 ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.                                       

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

4.3. План роботи дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з начальником соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Варварівської сільської ради.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується Управлінням держпродспоживслужбою в Юр’ївському районі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за Базовим компонентом дошкільної освіти   та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН.

 4.6. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільний навчальний заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо).

4.7. Дошкільний навчальний заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном.

5.2. У дошкільному закладі встановлено триразове харчування дітей (сніданок, обід, вечеря)

5.3. Для дітей, які перебувають у дошкільному навчальному закладі менше шести годин, організація харчування, його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють.

5.4. Порядок забезпечення продуктами харчування: відповідно до укдадених договорів з організаціями постачальниками, умови постачання відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

    

VІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу та закладів охорони здоров’я Юр’ївського району  і передбачає проведення обов'язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. Медичний персонал здійснює: 

профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють;

контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення профілактичних заходів.

 

VІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: діти, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: премії, винагороди, грамоти та подяки.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-якої експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

-  здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку,

виховання та навчання своїх дітей;

 - брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні

 матеріально-технічної бази закладу;

 - відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

 - захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- стежити за станом здоров’я дитини;

-  інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України “Про освіту” – вищу або  середню спеціальну освіту), а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, іншими  нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

на захист професійної честі та власної гідності;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8.   Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю,а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

-  виконувати накази та розпорядження керівництва;

-  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази на рік у РКЗ «Юр’ївський центр ПМСД».

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється один раз на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VІІІ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

  8.1. Управління   навчальним   закладом    здійснюється   його засновником або уповноваженим ним органом.

Галузеве управління закладом здійснює соціально-гуманітарний відділ виконавчого комітету Варварівської сільської ради.

 8.2. Безпосереднє  керівництво  навчальним  закладом  здійснює   його завідувач.

8.3. На посаду завідувача дошкільного навчального закладу призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров'я якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

Призначення та звільнення завідувача дошкільного навчального  закладу здійснюється рішенням сесії Варварівської сільської ради, за поданням начальника соціально-гуманітарного відділу виконавчого комітету Варварівської сільської ради, шляхом укладання трудового договору (контракту) в письмовій формі відповідно до чинного законодавства.

8.4. Керівник дошкільного навчального закладу:

здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;

діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

розпоряджається в установленому порядку майном, коштами дошкільного навчального закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;

затверджує штатний розпис за погодженням із засновником (власником) дошкільного навчального закладу;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.5. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники. Може входити голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

 •  розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
 •  організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку творчої їх ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 •  приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради  становить  4 на рік.

8.6. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
 • У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради призначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

ІХ. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

           9.1. Заклад, для здійснення Статутної діяльності, наділяється комунальним майном, яке закріплюється за закладом на праві оперативного управління, є  власністю територіальної громади в особі Варварівської сільської ради Юр’ївського району Дніпропетровської області та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.  Майно Закладу, придбане ним у процесі здійснення господарської діяльності, отримане як дарунок від фізичних, юридичних осіб незалежно від форм власності належить йому на праві оперативного управління і є спільною власністю територіальної громади в особі Варварівської сільської ради Юр’ївського району Дніпропетровської області.

Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майном безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право вилучати у закладу надлишкове майно, що використовується ним не за призначенням.

9.2. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником (власником) може придбавати й орендувати необхідне обладнання та інше майно; отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

          9.3. Рішенням Варварівської сільської ради від 02.10.2009р. № 281-28/V  дошкільному закладу виділена, в постійне користування, земельна ділянка площею 0,8,  га для обслуговування будівель та споруд.

 

Х.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1.Фінансово-господарська діяльність Закладу провадиться на основі його кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

Джерелами є :

 • кошти  засновника (власника);
 • кошти відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • кошти місцевого бюджету ;
 • надходження від надання платних послуг, які передбачені чинним законодавством України;
 • доходи від здачі, за погодженням із Засновником, в оренду приміщень, споруд, обладнання;
 • кошти батьків або осіб, які їх заміняють;
 • кошти від фізичних осіб та юридичних осіб, гранти та дарунки ( у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету;
 • благодійні внески фізичних та юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

Доходи (прибутки) закладу використовуються виключно на фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених законодавством та цим Статутом.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин між засновником, членами загальних зборів закладу, членами ради закладу, працівниками закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та іншими пов’язаними з ними особами.

10.2. Штатний розпис Закладу затверджується Засновником на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право: 

 • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати благодійну допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.
 • Статистична звітність № 85-К про діяльність дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

ХІ . КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють Державна інспекція навчальних закладів та місцеві органи управління освітою.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язані з навчально-виховним процесом встановлюється засновником дошкільного закладу.

             ХІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

         12.1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію закладу приймає засновник або суд.

         12.2. Реорганізація закладу може відбуватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення в порядку, встановленому законодавством України.

         12.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

         З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом.

         12.4. У випадках реорганізації права та зобов’язання закладу переходять до правонаступника (неприбуткової установи відповідного виду) згідно з чинним законодавством України. У випадку ліквідації закладу права та зобов’язання закладу переходять до засновника, а кошти – зараховуються до відповідних бюджетів.

         Передача активів, при реорганізації і ліквідації Закладу здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується в дохід районного бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

        12.5. При реорганізації і ліквідації закладу ліквідаційною комісією вирішується питання щодо забезпечення вихованцям закладу можливості подальшого отримання дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства України, щодо оцінки наявного майна закладу, складання ліквідаційного балансу і представлення його засновнику.

       Засновник приймає рішення щодо майна, що залишилось.

       Працівникам закладу гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю України.

         12.6. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про його припинення.

 

Сільський голова                                                                     В.М.Чепурний